Put your alternative Non Flash content here.

 

" بســم اللــه تعالـــــی "

مشتـــــــــــری گــــــرامــی

شرکت طوفان ساز کرمان با هدف ارتقای کیفیت محصولات خود و ایجاد یک ارتباط متقـابـل بــــا مشتریان سعی در افزایش رضایت وتأمین خواسته های شما مشتریان عزیز دارد .

لــــذا خواهشمند است نظــریات ارزشمند و سازنده خـودرا در مـوارد زیــر درج نموده وشرکت مـارا در اجرای سیاست بهبود وارتقـاء نظام کیفیت محصولات یـاری فرمائیـــد .

با تشکــر

لطفاً به سؤالات زیرپاسخ فرمائیــــــــد

کیفیت محصـــــول
                                  
 
مطابقت با استاندارد و يا درخواست مورد تقاضا
                                  
 
زیبائــــــــی ظاهــــری محصـــول
                                  
 
دوام محصـــول
                                  
 
مونتــــــاژ مناسب
                                  
 
مطــــا بقت بــا نقشـــــه
                                  
 
زمــان تحویـل بموقـــع محصــول
                                  
 
نحوه برخورد نماینـده شرکت بـا شما
                                  
 
انجام اصلاحات برروی محصول به درخواست مشتــــری
                                  
 
سایر نظرات و پیشنهادات: